#

ความภาคภูมิใจราชินีมูลนิธิ


ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงตลับไหม เจริญพานิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เรียงความ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2563