#


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก (RFS) และปรัชญาโรงเรียน


วิสัยทัศน์โรงเรียนราชินีมูลนิธิ เป็นโรงเรียนชั้นนำของกุลสตรีสมสมัยที่ทรงคุณค่า ชาญฉลาด มีคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นผู้นำการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ


• พัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสตรีไทยให้มีความเป็นผู้นำทางสังคม มีความรู้และคุณธรรม
ประกอบกับความอ่อนน้อมถ่อมตนตามแบบวัฒนธรรมไทย มีสมรรถนะในการปรับตัวให้เป็นผู้นำในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
โดยมีภารกิจหลัก (Key Result Area) คือ

1.  สอน และบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนดี และเก่ง
2.  พัฒนาหลักสูตร และนวัตกรรมการเรียนการสอน
3.  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4.   สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ให้บริการและช่วยเหลือชุมชน
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ค่านิยมหลัก ( RFS )ค่านิยมหลัก ( RFS ) Regal สง่างามมีความรู้คู่คุณธรรม Faithful จริงใจ เชื่อถือได้ . Striving มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

 ปรัชญาโรงเรียน


“มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชาติพัฒนา”