#

หลักสูตรโรงเรียนราชินีมูลนิธิ เปิดสอนโดยใช้หลักสูตร English Program
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 และจะขยายต่อไปปีละชั้น จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ควบคู่กับหลักสูตร Cambridge Syllabus ประเทศอังกฤษ
มีคณะครูผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินการสอนมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวิชาการ
ให้เท่าทันโลกสมัยปัจจุบัน รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ตลอดจนปลูกฝังความเป็นกุลสตรีที่มีกิริยามารยาทที่งดงาม
รู้จักมารยาทในการเข้าสังคม ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบโรงเรียนราชินีและราชินีบน


วิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

1. วิทยาศาสตร์
2. คณิตศาสตร์
3. สังคม (ยกเว้นประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมไทย)
4. สุขศึกษาและพละศึกษา
5. ภาษาอังกฤษ
6. คอมพิวเตอร์

วิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาไทย

1. หน้าที่พลเมือง
2. ประวัติศาสตร์
3 . ดนตรีไทย
4. นาฏศิลป์
การเรียนการสอนหลักสูตร Cambridge


.