#

อาคารสถานที่โรงเรียนราชินีมูลนิธิ  Rajini Foundation School เป็นสถาบันที่นักเรียนอาศัยและได้รับการสอนอย่างเป็นทางการ เป้าหมายหลักของโรงเรียนคือการจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ซึ่งนักเรียนสามารถมีสมาธิกับการเรียน และบรรลุศักยภาพสูงสุด เป็นโรงเรียนประจำและไปกลับที่มีการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนอายุ 12-18 ปี


  แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม พื้นที่ตั้งโครงการเป็นทุ่งโล่งติดกับแม่น้ำบางประกง มีลมพัดผ่านภายในทั้งลมประจำและลมจากแม่น้ำ ในการวางผังอาคารจึงคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ทิศทาง ลม แดด รวมถึงมุมมองที่ตัวอาคารจะสามารถเชื่อมโยงได้จึงเลือกวางอาคารตามแนวเลียบแม่น้ำบางประกงซึ่งสอดคล้องในแนวทิศเหนือ-ใต้พอดี ทำให้อาคารสามารถรับลมจากแม่น้ำบางประกงและมุมมองสู่แม่น้ำได้ รวมถึงมีขอบคันกั้นโดยรอบโครงการเป็นแนวรั้วไปในตัวโครงการประกอบด้วย อาคารเรียน อาคารโรงอาหาร (รองรับนักเรียน ๓๐๐ ที่นั่ง) อาคารหอพักนักเรียน อาคารหอพักครู และอาคารสนับสนุนต่างๆ มุ่งเน้นหัวใจในการออกแบบหลัก ๓ ข้อ คือ Heritage spirit, Education 3.0, Sustainable life ในการออกแบบ


Heritage spirit พูดถึงหัวใจที่เป็นเครื่องหมายที่สื่อถึงความเป็นโรงเรียนราชินีคือ “ดอกพิกุลสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนราชินีถูกนำมาใช้สร้างอัตลักษณ์ให้กับอาคารและโครงการ สร้างการสื่อสารโดยตรงกับนักเรียนและผู้พบเห็น ส่วนหนึ่งของการนำดอกพิกุลมาใช้ในงาน Façade อาคารได้คำนึงถึงวัสดุที่หาง่ายและปริมาณมาก จึงใช้เป็นบล็อกช่องลมลายดอกพิกุลสีขาวที่สื่อถึงความเป็นผู้หญิง ความสงบเรียบร้อย สร้าง Pattern ให้เกิดความโมเดิร์นตามยุคสมัย และยังใช้สร้าง Privacy ป้องกันมุมมองจากภายนอกที่มองเข้ามาในอาคารที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วนได้อย่างดี แต่ไม่ปิดทึบจนเกินไป และยังสามารถระบายอากาศให้อาคารไม่ร้อนอีกด้วย


Education 3.0 (A Self-Directed Learner) มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ Collaborative Learning, Technology, Customize Learning Space, Active Learning เพื่อส่งเสริมการศึกษาสมัยใหม่ ที่มีผู้เรียนสร้างองค์ความรู้เอง และรองรับ Education 4.0 ในอนาคต มุ่งเน้นและสนับสนุนการทํางานร่วมกันเป็นทีมและแบ่งปันความรู้ร่วมกันในกลุ่มผู้เรียน บันไดที่ออกแบบให้สามารถนั่งได้ คอร์ทขนาดใหญ่สำหรับการรวมกลุ่มภายในอาคารหรือพื้นที่ภายนอกที่สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม เช่น ลานอัฒจันทร์ภายนอก ลานปลูกผักสวนครัวบริเวณโรงอาหาร โดยตั้งใจให้คอร์ทกลางอาคารเป็นพื้นที่พิเศษที่จะทำให้เกิดการ Collaborative ของผู้ใช้งาน ทุกชั้นเรียนจัดให้มีพื้นที่ห้อง lockers และห้องพักครูในแต่ละชั้น เพื่อการใช้งานในแต่ละคาบเรียนและการดูแลที่ทั่วถึงของครูผู้สอน นอกจากอาคารเรียน ยังมีอาคารโรงอาหาร ที่นอกจากจะใช้ในการทานอาหารร่วมกันแล้ว ยังประกอบด้วยห้องเรียนสำหรับทำอาหาร เบเกอรี่ รวมถึงการปลูกผักสวนครัวที่นำมารับประทานได้จริงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตในทุกๆส่วน พื้นที่ภายนอกอาคาร ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่บันไดสำหรับนั่งทำกิจกรรมต่างๆ อ่านหนังสือ เชื่อมต่อไปเจอลานอัฒจันทร์ภายนอก พื้นที่ทุกส่วนสามารถใช้เป็นที่เรียนรู้ได้ตลอดเวลา


Sustainable life อาคารในโครงการถูกวางตามแนวทิศเหนือ-ใต้ มุมมองห้องเรียนหันออกสู่แม่น้ำบางประกงและอีกด้านมองเห็นสวนในโครงการ สำหรับโครงการที่มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคาร การเดินเชื่อมกันระหว่างอาคารมีส่วนสำคัญในการใช้งานในระยะยาว ทุกการเชื่อมต่อของอาคารจัดให้มีหลังคาในทุกส่วน อาคารหลักได้ถูกออกแบบเป็น ๒ ปีกอาคาร ถูกใช้เป็นห้องเรียนและมีคอร์ทกลางอาคาร พื้นที่คอร์ทกลางของอาคาร เน้นการเปิดรับแสงสว่างจากธรรมชาติ โดยมีหลังคา Skylight ให้แสงสว่างบริเวณนี้ โดยเลือกใช้หลังคาไฟเบอร์กลาส โปร่งแสง ลอนลูกฟูกเล็ก สีขาวขุ่น เพื่อนำแสงเข้าอาคารให้ไม่ร้อนและใช้งานได้จริง ซึ่งปัจจุบันมีการใช้จัดงานสัมมนาวิชาการ งานกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ได้อย่างดี มีการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ และแนวทางเดินต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยกระบะต้นไม้พุ่มให้กับตัวอาคารสีขาว ทำให้อาคารดูสดชื่นและน่าใช้งานมากขึ้น ส่วนโถงอาคารและคอร์ทกลางที่โล่งนั้นลมสามารถพัดผ่านเข้าอาคารได้ตลอดเวลา
อาคาร
หอพักนักเรียน
อาคารเรียน
ห้องกิจกรรม

×

อาคารเรียน

ตู้เสื้อผ้า
ภายในห้องน้ำ
ภายในห้องน้ำ
ภายในห้องน้ำ

ภายในห้องเรียน

ตู้เสื้อผ้า
ภายในห้องน้ำ
ภายในห้องน้ำ
ภายในห้องน้ำ

ห้องสมุด

ตู้เสื้อผ้า
ภายในห้องน้ำ
ภายในห้องน้ำ
ภายในห้องน้ำ

หอพักนักเรียน

ตู้เสื้อผ้า
ภายในห้องน้ำ
ภายในห้องน้ำ
ภายในห้องน้ำ
ตู้เสื้อผ้า
ภายในห้องน้ำ
ภายในห้องน้ำ
ภายในห้องน้ำ
-