#

ประวัติโรงเรียนราชินีมูลนิธิ  สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศีกษาของสตรีไทย จึงได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินีเมื่อ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2447 ต่อมา สมเด็จพระปิตุฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร ได้พระราชทานกำเนิด โรงเรียนราชินีบน วันที่ 17 พฤษภาคม 2472 ในปีพ.ศ. 2484 สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวีได้พระราชทานกำเนิดราชินีมูลนิธิโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ดูแลกิจการของ โรงเรียนราชินีและโรงเรียนราชินีบน ซึ่งสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ได้พระราชทานโครงการศึกษาไว้คือ ให้มีความรู้ทางการช่างฝีมือขนาดสามารถประกอบอาชีพได้ ให้อ่านออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีการอบรมศีลธรรม จรรยาและมารยาท


  โรงเรียนในเครือแห่งที่ 3 ตามดำริของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาฯ เมื่อครั้งเสด็จมาทอดพระเนตรที่ดินริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชินีมูลนิธิในปัจจุบัน ทั้งนี้ ทรงดำริให้สร้างสถานศึกษาที่บริเวณแห่งนี้ เนื่องจากติดริมแม่น้ำ มีทัศนียภาพที่สวยงามเช่นเดียวกับโรงเรียนราชินีและราชินีบนซึ่งมีเอกลักษณ์สาคัญ คือ ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเริ่มแรกราชินีมูลนิธิได้รับบริจาคผืนดินริมฝั่งแม่น้ำจากคณะศิษย์เก่า จำนวนทั้งสิ้น 51 ไร่ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาฯ ทรงมีรับสั่งให้ราชินีมูลนิธิซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการในการสร้างโรงเรียนปัจจุบันนี้ ราชินีมูลนิธิมีที่ดินรวมประมาณ 223 ไร่ และแบ่งสร้างเป็นโรงเรียนราชินีมูลนิธิประมาณ 100 ไร่


  โรงเรียนราชินีมูลนิธิ เริ่มก่อสร้างในปีพ.ศ. 2560 เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2561 โดยจะเปิดดำเนินการเรียนการสอน ในปีพ.ศ. 2562 เป็นปีการศึกษาแรก ทั้งนี้มติที่ประชุม คณะกรรมการราชินีมูลนิธิ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ลงความเห็นให้ โรงเรียนราชินีมูลนิธิเปิดดำเนินการสอนหลักสูตร EP เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากโรงเรียนพี่ทั้งสองคือ โรงเรียนราชินีและราชินีบน ซึ่งเป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรสามัญเท่านั้น และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่ดี มีมาตรฐาน ทั้งนี้โรงเรียนราชินีมูลนิธิ ยังคงสานต่อปณิธาน ของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพ็ชรบุรีราชสิรินธร ผู้ทรงพระราชทานกำเนิด และทรงคุณูปการ แก่โรงเรียนราชินีและราชินีบน ในการอบรมกุลธิดา ให้เป็นผู้มีความประพฤติ สมเป็นกุลสตรี มีกริยามารยาทและวาจาสุภาพเรียบร้อย